Nhật Dụng Thường Đàm - Dictionary Lookup

Quốc ngữ Hán Việt phonetic Hán-Nôm English

Terms to look up: